Skargi

Procedura Rozpatrywania Skarg i Zażaleń

 1. Celem Procedury Rozpatrywania Skarg i Zażaleń jest sprawne przyjmowanie i rozpatrywanie powiadomień związanych z nieprawidłowościami mającymi miejsce w miejscu zatrudnienia w celu podjęcia działań naprawczych .
 2. Doradca (Romarine Roman Aleksandrowicz) zobowiązany jest w imieniu Agenta (Asmar Shipping) do przyjmowania i rozpatrywania wszelkich skarg składanych przez marynarza zgodnie z Procedurą.
 3. Skargi i zażalenia są przyjmowane przez Głównego Konsultanta do spraw Załóg który jest odpowiedzialny za sprawne i terminowe przeprowadzenie Procesu.
 4. Skarga lub zażalenia powinny być złożone przez marynarza w formie pisemnej bądź elektronicznej na adres Doradcy.
 5. Skarga lub zażalenie powinny zawierać:
  a. Imię, nazwisko, nazwę statku oraz stanowisko zajmowane przez składającego;
  b. Czas i miejsce zdarzenia będącego przyczyną złożenia skargi lub zażalenia;
  c. Szczegółowy opis zdarzenia.
 6. Po przyjęciu zgłoszenia Główny Konsultant potwierdza w formie pisemnej otrzymanie skargi bądź zażalenia.
 7. Skarga bądź zażalenie zostaje rozpatrzone w terminie 10 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.
 8. Skarga bądź zażalenie przedstawiane są Armatorowi bądź Manager'owi statku. W wyniku rozpatrzenia zgłoszenia następują działania naprawcze lub zgłoszenie zostaje odrzucone z powodu braku podstaw lub wystarczających informacji.
 9. Doradca informuje marynarza o wyniku przeprowadzonego Procesu, podając uzasadnienie, lub wymaga dalszych informacji.
 10. Marynarz ma prawo do odwołania się od decyzji o odrzuceniu skargi. W tym celu ponownie postępuje zgodnie z niniejszą procedurą przedstawiając dodatkowe fakty potwierdzające zdarzenie będące przedmiotem skargi.
 11. Główny Konsultant do spraw Załóg wydaje ostateczną opinię w imieniu Doradcy, Agenta i Armatora.
 12. Marynarz zobowiązuje się do pisemnego potwierdzenia skuteczności działań naprawczych jeżeli takowe występują lub do poinformowanie o dalszych czynnościach prawnych.
 13. Archiwizacja skargi bądź zażalenia w wewnętrznym rejestrze Doradcy.
GÓRA